czwartek, 10 września 2020

Scena Dźwiękowa 18. Przegląd Sztuki SURVIVAL

 18. Przegląd Sztuki SURVIVAL –  WASTELAND 
10-13.09.2020 
Przepompownia Port Miejski 
Kleczkowska 52, Wrocław

ENG [please scroll down for the english version] 

Artystki: Charlotte Biszewski & Sarah Epping, Alicja Patanowska, Zorka Wollny & Christine Schörkhuber 
Kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek

I tak się właśnie kończy świat
Nie hukiem ale skomleniem
[T.S. Eliot,  „Wydrążeni ludzie”]

Scena Dźwiękowa 18. edycji Przegląd Sztuki SURVIVAL pt. WASTELAND to zaproszenie do czytania „Ziemi jałowej” T.S. Eliota   z perspektywy dźwiękowej. 

Tekst, którego postmodernistyczna forma celowo parodiuje romantyczne zjawiska dźwiękowe, przywoływane z wagnerowskim rozmachem, jest jednak przykładem tego, jak dźwięk uwolniony od ram muzycznych zaczyna żyć pełnią swojej płynnej, niestabilnej, wieloznacznej i poliwersjonalnej natury. 

Sam Eliot odwoływał się do terminu „wyobraźni słuchowej” (auditory imagination)  jako intuicyjnego odczuwania dźwięku jako części kultury, wyobraźni socjologicznej, umożliwiającej zrozumienie i przejście z jednej perspektywy do drugiej, analizę problemów z nieoczekiwanych i zdekonstruowanych punktów widzenia. Nie przypadkiem najbardziej znane słuchowisko radiowe Elżbiety Sikory, jednej z pierwszych polskich kompozytorek zajmujących się dźwiękowym eksperymentem, nagrodzone w 1980 roku podczas Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges, jest adaptacją tego poematu. 

Współczesne autorskie kino dźwiękowe, często ograniczające sferę wizualną na rzecz bogatej kreacji dźwiękowej możliwej dzięki osiągnięciom technik specjalizacji i sound designu, staje się idealnym medium dla narracji wykorzystujących koncepcję pejzażu dźwiękowego, czego przykładem jest film „Schyłek dnia” László Nemesa, oparty również na motywach „Ziemi jałowej”. 

W programie Sceny Dźwiękowej zwrócimy szczególną uwagę na to jak rezonuje współcześnie perspektywa słuchowa Eliota w kontekście odczytywania jego poematu jako manifestu ekologicznego. Kryzys klimatyczny i związana z nim żałoba, ale też głęboka adaptacja i rezyliencja mają szczególne miejsce w kontekście badań nad dźwiękiem w tradycji pejzażu dźwiękowego, która powstała na początku lat 70. w odpowiedzi na potrzeby edukacji ekologicznej.


* * *

Artists: Charlotte Biszewski & Sarah Epping, Alicja Patanowska, Zorka Wollny & Christine Schörkhuber
Sound Art Forum curator: Daniel Brożek

This is the way the world ends
Not with a bang but with a whimper
[T.S. Eliot, The Hollow Men]
 
The Sound Art Forum programme of the 18th edition of the SURVIVAL Art Review held under the motto WASTELAND is an invitation to read T.S. Eliot’s The Waste Land from the sound perspective. The text, whose postmodern form deliberately mocks the Wagnerian panache of romantic sound phenomena, is an example of how sound, freed from the limitations of musical confines, begins to live to the fullest of its fluid, unstable, ambiguous and multi-version nature.

 Eliot himself used the term “auditory imagination” to refer to an intuitive perception of sound as part of culture and sociological imagination, which enables us to understand and move from one perspective to another, analyse problems from unexpected and deconstructed points of view. It is no coincidence that the most famous radio play by Elżbieta Sikora, one of the first Polish composers involved in sound experimentation, which received a distinction at the Competition of Electroacoustic Music in Bourges in 1980, is an adaptation of this poem.

Contemporary independent sound cinema, which often reduces the visual sphere in favour of elaborate sound creation, which is made possible thanks to the achievements of spatialization techniques and sound design, is becoming the perfect medium for narratives drawing on the concept of soundscape, as exemplified by László Nemes’ film Sunset, also based on the motifs of The Waste Land. 

As part of the Sound Art Forum programme we will pay special attention to how Eliot’s auditory perspective resonates in the context of interpreting his poem as an ecological manifesto.
The climate crisis and the resulting sense of mourning, but also adaptation and resilience, have a special place in the context of sound studies carried out in the tradition of soundscape studies, established in the early 1970s in response to the needs of environmental education.
wtorek, 1 września 2020

Canti Spazializzati x Radio Żyjnia #1: Głuszek / Kujawski / Śniady / Oliveros

 


W roku pandemicznym 2020 prezentacje utworów wielokanałowych muzyki eksperymentalnej Canti Spazializzati odbędą się w zmienionej formule. Wspólnie z galerią Dizajn BWA Wrocław w przestrzeni miejskiego społecznego zdroju przygotowaliśmy system nagłośnieniowy oraz program akuzmatycznych projekcji dźwiękowych pod nazwą Radio Żyjnia. Będą się one odbywać codziennie w dwóch godzinnych slotach (12:00 i 17:00). Z racji reżimu sanitarnego w galerii może przebywać jednocześnie 6 osób, program będzie zmieniany co miesiąc.

Radio Żyjnia jest nie tylko formułą przestrzeni dźwiękowej dla miejskiego sanatorium. W wybranych przez nas utworach staramy się poruszać zagadnienia wpisane w naturę tego miejsca, jak głęboka adaptacja i praktyki artystyczne w dobie kryzysu klimatycznego, związanych z nimi ideom pogłębionego słuchania (deep listening) czy ekologii i pejzażu dźwiękowego (soundscape). W programie znajdą się kompozycje premierowe, przygotowane specjalnie na nasze zaproszenie, jak i utwory oddające stan współczesności rozszerzone dla naszego systemu nagłośnieniowego. Kontynuujemy też prezentacje kompozycji z kanonu tradycji przestrzennego eksperymentu dźwiękowego.

Część prezentowanych przez nas prac jest również próbą kreacji dźwiękowej opartej na wizji Neutrdromu Jerzego Rosołowicza - przestrzeni dla działań neutralnych, celowo unikających narracyjności, znaczenia i intencjonalności na rzecz pracy w procesie, bliskich naturze i idei współistnienia wszystkich istot, zrodzonych ze samoświadomości bliskości samozagłady. Ta powstała w 1967 roku praca jest jednym z niewielu przykładów polskiej sztuki konceptualnej odwołującej się do zjawisk dźwiękowych. Prezentacje tych utworów są częścią Sympozjum Wrocław 70/20 - oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław '70


Program:
intro: medytacja dźwiękowa wg Pauline Oliveros
Beniamin Głuszek - Fale neutralne (2020), prapremiera / 10:00
Marta Śniady - Ore (2015) / 4:44
Pauline Oliveros - Sayonara Sirenade 20/21 (1966/2001) / 4:26
Bartek Kujawski - Psychomachia (quadraphonic mix) (2020), prapremiera / 30:01


Bartek Kujawski - Psychomachia (quadraphonic mix) (2020) 30:01

Ta postmodernistyczna rzeźba dźwiękowa w wersji stereofonicznej została opracowana w 2018, zrealizowana w 2019, a wydana na kasecie w 2020 roku przez Pointless Geometry. Instrumenty akustyczne i urządzenia elektroniczne zostały zarejestrowane w różnych lokalizacjach, takich jak rezerwat przyrody Wiaczyń, opuszczony kanał w Łodzi, drewniana latryna we wsi Strzałki i wiele innych. Prezentowana tu kwadrofoniczna wersja materiału przygotowana na zaproszenie Canti Spazializzati, bazuje na nagraniach stworzonych na potrzeby kasety, jest to jednak nowy, różniący się pod wieloma względami miks.


Marta Sniady - Ore (2015) / 4:44
for two tibetan bowls and gong
Performer: Leszek Lorent
ore (ruda) - naturalnie występujący materiał, z którego można w sposób opłacalny wydobyć metal lub cenny minerał. Utwór jest studium możliwości dźwiękowych metalu w skali mikro. Wykonawca poprzez modyfikację siły nacisku, kąta padania i prędkości tarcia dwóch misek tybetańskich i gongu bada spektrum kolorystyczne powierzchni metalowych.


Pauline Oliveros - Sayonara Sirenade 20/21 (1966/200) / 4:26
W roku 2000 na zaproszenie oficyny Starkland Pauline Oliveros przygotowała wielokanałowy utwór bazujący na nagraniach zrealizowanych w roku 1966 w San Francisco Tape Music Center. W tamtym okresie Oliveros skomponowała m.in. “Bye Bye Butterfly” i “Big Mother Is Watching You”, które na stałe wpisały się do kanonu muzyki elektronicznej. Krótko później, na skutek wydarzeń politycznych (wojna w WIetnamie, zabójstwo Kennedy’ego), Pauline porzuciła na wiele lat karierę kompozytorki na rzecz rozwoju praktyki deep listening. “Sayonara Sirenade 20/21” była jej pierwszą próbą stworzenia przestrzennej kompozycji bazującej na syntetycznych dźwiękach. Prezentujemy jej 4-kanałową wersję.


Beniamin Głuszek - Fale neutralne (2020)
5-kanałowy utwór poświęcony zagadnieniu translacji ludzkich fal mózgowych (EEG) na dźwięk jest częścią cyklu kompozycji i działań warsztatowych nawiązujących do koncepcji Neutrdromu Jerzego Rosłowicza. Wiele procesów w ludzkim mózgu zachodzi poza intencjami i świadomością, wzory rytmiczne i faktury tworzone przez fale mózgowych rejestrowane encefalograf są podstawą zastosowanego procesu kompozycyjnego odbywającego się pomiędzy podświadomością słuchaczki a odpowiedzią akustyczną przestrzeni.O Artystkach i Artystach

Marta Śniady - kompozytorka utworów audio-wizualnych. Czerpie z kultury popularnej, Internetu i Telewizji. Nie traktuje swojej muzyki tylko jako sztuki dźwięku, ale szuka wielowarstwowych znaczeń, odniesień, powiązań. Jej utwory były prezentowane m.in. podczas: Warszawska Jesień, Musica Electronica Nova, Frau Musica (Nova), Sacrum Profanum, Pulsar, Klang, RAMA, Musica Estranha i Percussion Plus.
https://soundcloud.com/martasniady

Bartek Kujawski jest muzykiem działającym od wielu lat na polskiej eksperymentalnej scenie niezależnej. W przeszłości wydał kilka płyt pod pseudonimem 8rolek, głównie w wytwórni Mik.Musik, ale także w kilku innych, grał na festiwalach na całym świecie (między innymi: Club Trasmediale DE, Vien Modern AT, Skiff RU, Unsound PL). Od kilku lat publikuje pod własnym nazwiskiem i gra w duecie TSVEY z Piotrem Połozem.
https://8rolek.bandcamp.com/

Beniamin Głuszek - twórca instalacji dźwiękowych, teoretyk muzyki. Główny przedmiot jego zainteresowań stanowi udźwiękowienie elektrycznej czynności ludzkiego mózgu (EEG). Swoje prace prezentował w Czechach, Holandii, Szkocji i Polsce – m.in. na festiwalach „Warszawska Jesień”, „AudioArt”, Przegląd Sztuki „Survival”.

*Pauline Oliveros (1932- 2016) - amerykańska kompozytorka i akordeonistka, heroina powojennej awangardy muzycznej, autorka filozofii i praktyki deep listening, jedna z założycielek pierwszego amerykańskiego centrum badawczego poświęconego muzyce eksperymentalnej (San Francisco Tape Music Center), wykładowczyni legendarnego Mills College.
http://deeplistening.org/O Canti Spazializzati
Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi. Cykl jest kontynuacją idei Canti Illuminati Festivalu poświęconego prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej (prezentowanej w rozbudowanym programie podczas 14. edycji Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival).


Kurator: Daniel Brożek
Zespół produkcyjny: Joanna Sokalska, Beniamin Głuszek, Jan Chrzan
organizator: Fundacja pozyTYwka
współorganizatorzy: Galeria Dizajn Bwa Wrocław
identyfikacja wizualna: Karolina Pietrzyk (http://karolinapietrzyk.info/ ) + Mateusz Zieleniewski (http://www.mzieleniewski.com/ )
Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl


piątek, 3 lipca 2020

Żyjnia x Nie jesteś sam/a

Dziś otwiera się wystawa Żyjnia x Nie jesteś sam/a, a razem z nią zaczyna działać Radio Żyjnia - wspólny projekt Canti Spazializzati i Dizajn BWA Wrocław. W dóch godzinnych slotach kazdego dnia w przestrzni Żyjnia możecie doświadczyć poświęconej pejzażowi dźwiękowemu tegorocznej pandemii medytacji dźwiękowej wg. praktyki deep listening Pauline Oliveros.sobota, 29 lutego 2020

Canti Spazializzati Sound Lab 2020 - cykl warsztatowy
Canti Spazializzati to prowadzony we Wrocławiu od 2018 roku cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Na rok 2020 przygotowaliśmy cykl spotkań warsztatowych mających na celu zdobycie i utrwalenie umiejętności praktycznych z dziedziny eksperymentu dźwiękowego.


W związku z sytuacją epidemiologiczną musieliśmy modyfikować plany, dostosowując je do zaleceń sanitarnych. W trakcie kolejnych spotkań warsztatowych online planujemy sięgnąć po bardziej zaawansowane narzędzia modelowania interakcji dźwiękowych w domenie cyfrowej (środowisko kompozytorskie i język programowania Max/Msp), jak i aspekty sound designu wykorzystywane przez twórczynie i twórców muzyki eksperymentalnej.

W cyklu spotkań warsztatowych skupimy się nie tylko na zdobywaniu nowych umiejętności twórczych, ale i procesie pracy projektowej. Pod okiem zaproszonych tutorów uczestnicy warsztatów będą mieli okazję pracować nad projektami i realizacją kompozycji/instalacji dźwiękowych, a najciekawsze z nich będą zaprezentowane premierowo w programie Radia Żyjnia realizowanego we współpracy z Dizajn BWA Wrocław w formie kwadrofonicznej instalacji dźwiękowej, a następnie online w formacie binauralnym.

Ramowy plan warsztatów:
29.02.2020-01.03.2020 - Środowisko kompozytorskie Max/MSP (prowadzący Beniamin Głuszek i Piotr Bednarczyk)
11.07 i 18.07.2020 - synteza ASMR (prowadząca Marta Śniady)
15.08 i 22.08.2020 - dźwięk binauralny - technologia i estetyka (prowadzący Przemysław Danowski)
12-13.09.2020 - interaktywne instalacje dźwiękowe z wykorzystaniem środowiska Max/MSP (prowadzący Beniamin Głuszek i Piotr Bednarczyk)
26-27.09.2020 - realizacja głosu w słuchowiska dźwiękowych (prowadząca Katarzyna Szczerba)Zapisy:
Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują zapisy pod adresem:
cantispazializzati@fundacjapozytywka.org.pl

W treści wiadomości prosimy o opisanie swojego doświadczenia związanego z muzyką oraz motywacji do uczestnictwa w warsztatach. Warsztaty tylko dla osób pełnoletnich.


O prowadzących:

Piotr Bednarczyk - działania kompozytorskie kierunkuje na instrumentalną muzykę kameralną, elektroakustyczną i elektroniczną. Często wykorzystuje działania performatywne i wizualne, w tym efekt stroboskopowy i sterowanie oświetleniem. Tworzy jednoosobowy projekt LOUFR, w ramach którego wykonuje autorską muzykę elektroniczną. Jego utwory były prezentowane m.in. podczas: Warszawska Jesień, Musica Electronica Nova, Musica Polonica Nova, CROSSROADS, Słuchalnia, Muslab, New Music Week, GAIDA Festival, Idealistic Festival czy SNIM.

Przemysław Danowski - artysta zajmujący się dźwiękiem przestrzennym, interaktywnym i proceduralnym. Wykładowca na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Gościnny wykładowca w pracowni 3D i zdarzeń wirtualnych II na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Konsultant do spraw dźwięku przestrzennego w Laboratorium Narracji Wizualnych: vnLab przy Szkole Filmowej w Łodzi. W ostatnim czasie autor i współautor wielu prac intelsdyscyplinarnych, zrealizowanych w technologii rzeczywistości wirtualnej. Zajmuje się dokumentem immersyjnym, doświadczeniami 6DoF oraz instalacjami interaktywnymi. Kompozytor i multiinstrumentalista.

Beniamin Głuszek - twórca instalacji dźwiękowych, teoretyk muzyki. Główny przedmiot jego zainteresowań stanowi udźwiękowienie elektrycznej czynności ludzkiego mózgu (EEG). Swoje prace prezentował w Czechach, Holandii, Szkocji i Polsce – m.in. na festiwalach „Warszawska Jesień”, „AudioArt”, Przegląd Sztuki „Survival”.

Katarzyna Szczerba - realizatorka dźwięku. Nagrodzona Cinesonika Award, Fisheye Best Use of Sound Award i "Andrei Toncu" Best Sound Design Award. Absolwentka Berlinale Talents 2017. Na swoim koncie ma ponad 100 projektów: audioserial "Czarny Romans", binauralny spektakl "Strach", płytę z nagraniami terenowymi "Deer Rut Time", a przede wszystkim wiele filmów, m.in. "Obiekt" (reż. Paulina Skibińska), "Las 4 rano” (reż Jan Jakub Kolski) czy "Komunię" (reż. Anna Zamecka).

Marta Śniady - kompozytorka utworów audio-wizualnych. Czerpie z kultury popularnej, Internetu i Telewizji. Nie traktuje swojej muzyki tylko jako sztuki dźwięku, ale szuka wielowarstwowych znaczeń, odniesień, powiązań. Jej utwory były prezentowane m.in. podczas: Warszawska Jesień, Musica Electronica Nova, Frau Musica (Nova), Sacrum Profanum, Pulsar, Klang, RAMA, Musica Estranha i Percussion Plus.


O Canti Spazializzati
Prowadzony od roku 2018 cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia. Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy młodymi muzykami, kompozytorami i artystami dźwiękowymi. Cykl jest kontynuacją idei Canti Illuminati Festivalu poświęconego prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej (prezentowanej w rozbudowanym programie podczas 14. edycji Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival).


Kurator: Daniel Brożek
Zespół produkcyjny: Joanna Sokalska, Beniamin Głuszek, Jan Chrzan
organizator: Fundacja pozyTYwka
współorganizatorzy: Galeria Toy Piano, Galeria Dizajn BWA Wrocław
identyfikacja wizualna: Karolina Pietrzyk (http://karolinapietrzyk.info/ ) + Mateusz Zieleniewski (http://www.mzieleniewski.com/ )

Cykl współfinansowany ze środków Miasta Wrocławia | www.wroclaw.pl 

niedziela, 29 grudnia 2019

Płyty roku 2019O uważniejsze słuchanie

Julia Eckhardt - książka Éliane Radigue / Intermediary Spaces
Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė - instalacja/opera/płyta Sun & Sea (Marina)
Bas Devos - film Ghost Tropic
Michael Tyburski - film The Sound of Silence
magazyn Przekrój 3568/2020 (Wołanie o ciszę)
Nick Cave - platforma korespondencyjna Red Hand Files

Słusznie chwalony noblowski wykład Olgi Tokarczuk otwiera scena słuchania przez radio głosów z innych planet i galaktyk, by w kolejnych akapitach podkreślić znaczenie procesu słuchania jako drogi do porozumienia przez empatię. Jedni usłyszeli w tym echa kosmologii Stockhausena, inny znają tę opowieść np. z twórczości Ariela Guzika. Oczywiście dla spadkobierców myśli Pauline Oliveros i Johna Cage’a jest to chleb powszedni, jednak kultura powszechna, szczególnie w formie mediów cyfrowych nadal operuje w kategoriach wizualnych, a sferę dźwięku sprowadza do formuły klasycznej i rozrywkowej muzyki. W wielowątkowym i pełnym błyskotliwych myśli mocno odbiegających od utartych narracji na temat muzyki i sztuki dźwięku (również o samej bohaterce książki) wywiadzie-rzece Eliane Radigue opowiada Julii Eckhard swoje pionierskie życie dźwiękowe. Michael Tyburski w formie klasycznego dramatu osadza w koncepcji pejzażu dźwiękowego, a Bas Devos operując ciszą toruje widzowi drogę do społecznej empatii. W słowie drukowanym zaskakująco trafnie i z wielu perspektyw (z czym niestety mają problem redaktorzy “muzyczni”) przedstawia ciszę zimowy numer Przekroju. Niecodzienna instalacjo-opera, laureatka weneckiego biennale sztuki, dzieło młodych litewskich artystek ostentacyjnie i z powodzeniem wyprowadza operę poza systemowe ramy gatunku, ale przede wszystkim zbliża się na wyciągnięcie ręki do doświadczenia końca antropocenu. Najbardziej czułym narratorem okazał się Nick Cave, który swoja internetową platformą próbuje zmienić na lepsze doświadczenie komunikacji cyfrowej.

Utwory na architekturę

Robert Gerard Pietrusko - Six Microphones (LINE)
Mazen Kerbaj - Walls Will Fall: The 49 Trumpets of Jericho (Bohemian Drips)
Akio Suzuki - Resonant Spaces (901 Editions ‎)
Alvin Lucier - Ricochet Lady (Black Truffle)
Jacob Kirkegaard - Phonurgia Metallis (Important Records) / We Like We & Jacob Kirkegaard - Time Is Local (Sonic Pieces)
Jos Smolders - Spaces (Moving Furniture)
Bendik Giske - Surrender (Smalltown Supersound)
Karl Fousek - In The Forest (Second Editions)
Peter Kutin - Torso (Dinzu Artefacts)
Petra Dubach - Mario Van Horrik - Church Waves (Edition Telemark)
Donato Dozzy - 12H (Presto!?)

Dokumentowanie sztuki dźwięku w formacie płytowym to zjawisko równoległe (a czasami wyprzedzające) pojawieniu się narracji tego gatunku. Jednak dopiero ostatnie lata wraz ze wzrostem dostępności wysokiej jakości mikrofonów oraz świadomości przestrzennych aspektów dźwięku wśród twórców przynoszą coraz większą ilość realizacji, w których przestrzeń i architekturą są głównymi bohaterami. Duchowi spadkobiercy Alvina Luciera i Maxa Neuhausa mieli się wyjątkowo dobrze w tym roku.

Organy

Stefan Fraunberger - Quellgeister#3 Bussd (Morphine)
Ellen Arkbro - CHORDS (Subtext)
Horatiu Radulescu - Works for Organ and Cello (Mode)
Jon Heilbron - Pieces for Chord Organs (Intonema)
William Engelen - Today, The Organ Has Played Beautifully Again (Edition Telemark)

Nie tylko bogactwo brzmieniowe, ale i aspekty przestrzenne czynią nową muzykę organową niecodzienną i fascynującą. Potencjał organów (szczególnie dużych piszczałkowych) nadal pozostaje poza zasięgiem większości twórców muzyki eksperymentalnej, głównie z prozaicznych względów dostępności. Stąd wyjątkowa ilość wydawnictw dedykowanych temu instrumentowi i poszerzających jego percepcję zasługuje na uwagę. Szczególnie, że współczesne realizacje pozwalają usłyszeć więcej przestrzeni. I zachęcam do spacerów po pokoju podczas ich odsłuchu, to są wyjątkowo rezonujące prace.

Seriale

Jim O'Rourke - To Magnetize Money and Catch a Roving Eye (Sonoris)
Ben Vida - Reducing The Tempo To Zero (Shelter Press)
Christian Wolff - Preludes, Variations, Studies and Incidental Music (Philip Thomas) (Sub Rosa)
Morton Feldman - Piano (Philip Thomas) (Another Timbre)
Eva-Maria Houben - Ordinary Affects ‎- Ensemble Works (Edition Wandelweiser Records)
Anthony Pateras - Collected Works Vol. II (2005-2018) (Immediata)
Michael Pisaro - Nature Denatured And Found Again (Gravity Wave)
Anthony Braxton ‎– GTM (Syntax) 2017 (New Braxton House)

Niektóre z tych wydawnictw to tylko 2 godziny, inne 20. Długie formaty są formułą intrygującą i wciągającą bardziej niż większość seriali i playlist bańki platform streamingowych, choć korzystają z tej samej technologii. Doświadczenie wielogodzinnych sesji odsłuchowych gości coraz częściej na festiwalach i programach koncertowych (by wspomnieć czy całonocne koncerty na festiwalach Maerz Musik, Ostrava New Music Days, czy CTM/MONOM) i odnosi się coraz częściej do idei zaburzenia poczucia czasu niż wagnerowskiej koncepcji monumentalnego dzieła scenicznego. Być może bez treningów opartych na długich sesjach serialowych to wykonanie całego cyklu “aus Light” Stockhausena w Amsterdamie by nie znalazło tak licznej publiczności. Na pewno jest to poszerzenie możliwości doświadczania dźwięku, nie tylko w muzyce. Odznakę herosa tego zestawienia otrzymuje oczywiście Philip Thomas za cykle utworów fortepianowych Feldmana i Wolffa.

Piosenki / narracje

FKA twigs - Magdalene (Young Turks)
Piernikowski - The Best Of Moje Getto (Asfalt)
Aldous Harding - Designer (4AD)
Gavilán Rayna Russom - The Envoy (Ecstatic)
Ryoko Akama - Dial 45-21-95 (Another Timbre)
Bonnie Prince Billy, Bryce Dessner, Eighth Blackbird - When We Are Inhuman (37d03d)
Przepych - Regresarabas (Degelite / Red Wig / La Loutre Par Les Cornes)
Charlie Megira - Tomorrow's Gone (Numero Group)
Little Simz - Grey Area (Age 101)
MOŁR DRAMMAZ - Songs about Space and Bread (Mik.musik.!.)
Kevin Drumm - A Puddle On The Floor / Fall

Dawno nie było w tej sekcji tak szerokiego rozstrzału gatunkowego, jak i tylu różnorodnych prób podejścia do łączenia tradycji z nowoczesnym, zarówno w formie, jak i treści. Być może przyczynia się do tego trudna rzeczywistość i potrzeba jej przepracowania. Na pewno każda z płyt jest wybitnie osobistą opowieścią osadzoną w doświadczeniu, nawet jeśli odwołuje się do fantastyki (jak Ursula Le Guin u Russoma). Nie stronią od tematów politycznych, co w przypadku muzyki o popularnym potencjale jest rzadkością. Każda z tych produkcji na swój sposób odnosi się do muzyki tradycyjnej, choć próżno szukać w nich elementów folklorystycznych użytych wprost. Balansując zwinnie pomiędzy poezją, grami formalnymi (ach ten Julius Eastman wskrzeszany!) i rozciąganiem granic gatunkowych są dowodem na wrażliwość i siłę muzyki. Siłę tak bardzo potrzebną w dobie powszechnego znieczulenia.


Orkiestra / kameralistyka

Éliane Radigue ‎- Occam Ocean 2 (Shiiin)
John McCowen - Mundanas I-V (Editions Wandelwaiser)
Splinter Reeds - Hypothetical Islands (New Focus Recordings)
Catherine Lamb - Atmospheres Transparent _ Opaque (New World Records)
Catherine Lamb - Point/Wave / Viola Torros (Another Timbre)
Kuba Krzewiński - Incorporate (Bołt)
Ernstalbrecht Stiebler - Zwischen Den Tonen (Edition Telemark)
Oren Ambarchi & Martin Ng feat. Ensemble Offspring – The Vanishing (Hospital Hill)
Plus-Minus Ensemble - Joanna Bailie; Artificial Environments (NMC)
Sarah Hennies - Lake (Live in Toronto)
Jakob Ullmann - Fremde Zeit Addendum 5 (Edition RZ)
Burkhard Schlothauer - Harmonies And Structures (Edition Wandelweiser)
Alvin Lucier - Orpheus Variations (Important)
Robin Hayward - Words of Paradise (Edition Telemark)
Klaus Lang & Golden Fur ‎– Beissel (Another Timbre)
James Tenney - Changes - 64 Studies for 6 Harps (New World Records)
Adrián Demoč - Žiadba (Another Timbre)
Charles Amirkhanian - Loudspeakers (New World Records)

Tradycyjna orkiestra i instrumentarium nadal znajdują nowe sposoby, w zdecydowanej większości u twórców, którzy mają za sobą doświadczenie dźwiękowego eksperymentu poza nurtem klasycznym. Jednak to nie o instrumentarium tu chodzi, a o precyzję kontroli i możliwości pochylenia się nad najdrobniejszymi ruchami materii dźwiękowej i o wirtuozerię słuchania. Każda z tych pozycji to przede wszystkim dialog ze słuchaczem, formalne popisy kombrozytorskie dawno zostały odstawione na bok.


Eksperyment

Robert Piotrowicz – Euzebio (Musica Genera / Recognition / Bôłt Records)
Ingar Zach - floating layer cake (Sofa)
Ryszard Lubieniecki - Seeds (Nasze Nagrania)
Cameron Shafii - Corpora Vilia (Conditional)
G.S. Sultan - Jeremy (Mondoj)
_​+​_ - _+_ (Szara Reneta)
Carl Stone - Himalaya (Unseen Worlds)
Bertrand Denzler - Arc (Potlatch) / Four Saxophone Solos (Remote Resonator)
Mats Gustafsson - Fluteophone and Pianoharpa (Bocian Records)
Akira Rabelais - cxvi (Boomkat Editions)
Black to Comm - Seven Horses For Seven Kings (Thrill Jockey)
Clarice Jensen - Drone Studies (Geographic North)
Bill Orcutt - Live In L.A. (Fake Estates)
DJ WIESZCZBA - Cruel Intentions EP (Audile Snow)
Yves De Mey - Exit Strategies Part 1 (entr'acte)
Saba Alizâdeh – Scattered Memories (Karlrecords)
Maria Chavez - Plays (Stefan Goldmann's 'Ghost Hemiola') (Macro)
Joshua Abrams and Natural Information Society - Mandatory Reality (Eremite)
Vanessa Rossetto - You and I are Earth (Tone Glow)
Jason Lescalleet - This is What I Do (Volume 21)
Rhodri Davies & John Butcher - Drunk on Dreams (CEJERO)
Reinier Van Houdt & Bruno Duplant - Lettres et Replis (Elsewhere)
VA - Anthology of Contemporary Music from Middle East (Unexplained Sounds)
Ana Roxanne - ~~~ (Leaving)
Niklas Adam - Undulate (Sofa)
Frode Haltli - Border Woods (Hubro)
Marja Ahti - Vegetal Negatives (Hallow Ground)
Ross Alexander - Memorias, Vol. 2 - High Atlas to the Sahara Desert (Discrepant)
VA - Glamour (xxxglamourxxx)
kukangendai - palm (Ideologic Organ)
Kassel Jaeger - Le Lisse et le Strié (Latency)
Wojciech Rusin - The Funnel (Akashic Records)
D'incise - Assemblée, Relâche, Réjouissance, Parade (Moving Furniture)
Jon Mueller ‎- Canto (SIGE)
Meitei - Komachi (Métron)
Rosalind Hall - Drift (Important/Cassauna)
Lea Bertucci - Resonant Field (NNA Tapes)
Helene Breschand - Eliane Radigue, Kasper T. Toeplitz - Octopus (Bocian)
Reinhold Friedl - Music For Piano (Holotype Editions)
Amirtha Kidambi & Lea Bertucci - Phase Eclipse ( Monofonus Press/Astral Spirits)
Wojtek Kurek - Ovule (Pawlacz Perski)

Moc elektroniki i poszukiwań brzmieniowych, łączenia stylistyk, gatunków i kultur, eksperymentów w procesie kompozycyjnym i improwizacji poza jazzowym idiomem. Jeśli szukacie przygód i zaskoczeń to jest to właśnie ta sekcja.


Tańce

Gabber Modus Operandi - HOXXXYA (SVBKVLT)
Mosca - Touchie Riddim (FLUF)
irel.ier - Guang Guai Li (Disk)
Mohammad Reza Mortazavi ‎- Ritme Jaavdanegi (Latency)
MC Yallah x Debmaster - Kubali (Nyge Nyge)
Duke - Uingizaji Hewa (Nyege Nyege Tapes)
Rian Treanor - Ataxia (Planet Mu)
Lurka - Stay Let's Together (Wisdom Teeth)
Jay Mitta - Tatizo Pesa (Nyege Nyege Tapes)
Yao Bobby, Simon Grab - Diamonds (LAVALAVA)
Paszka - Rozmnóżka (Pointless Geometry)
Pelada - Movimiento para cambio (PAN)
Rey Sapienz — Mushoro (Hakuna Kulala)
Tayhana — Tierra Del Fuego (N.A.A.F.I)
Mukqs - SD biomix (Orange Milk Records)

Jak co roku ta sekcja jest pełna nagrań, które równie dobrze można umieścić pod szyldem eksperymentu, jednak zakorzenienie w tradycji tanecznej jest bezsprzeczne. I cieszy ogromnie, że kultura klubowa nadal potrafi unikać jednoznaczności i przewidywalności, pomimo dużej podatności na sezonowe mody.


Archiwa ludowe

VA - Jambú e Os Míticos Sons Da Amazônia (Analog Africa)
VA - Siya Hamba! 1950's South African Country and Small Town Sounds (Orange Amaro)
VA - Sounds Portraits from Bulgaria: A Journey to a Vanished World (Smithsonian Folkways)
VA - Puro Tayta Shanti (Little Axe Records)
VA - Albania - There Where the Avalanche Stops (Touch)
Cocolate - Peru's Master Percussionist (Buh Records)
Mohamed Mazouni - Un dandy en exil; Algerie-France 1969-1983 (Born Bad)
Sir Shina Peters & His International Stars - Sewele (Srut)

Odsłuch archiwalnych nagrań muzyki niezachodniej czasami zdrowo studzi zachwyty nad nowościami, ale też pozwalają docenić wyobraźnię producentek i producentów z poprzednich sekcji.


Archiwa eksperymentu

Régis Renouard Larivière - Contrée ‎(Recollection GRM)
Andrzej Dobrowolski - Music for Orchestra (Bołt)
Harry Bertoia - Experimental I / Mechanical I (Important)
Maryanne Amacher - Petra (Blank Forms Editions)
Paul DeMarinis - Songs Without Throats (Black Truffle)
Anne Tardos - Gatherings (Recital / Audiographics)
David Behrman - On The Other Ocean (Lovely)
Kankyō Ongaku- Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990 (Light in the Attic)
Martin Bartlett - Ankle On: Electronic and Orchestral Works (Arc Light Editions)
Brent Snyder - Cumulus (Morning Trip)
Winfried Muhlum-Pyrapheros - Musica Nova Contemplativa (Editions Blume)
J. Derwort - Bamboo Music (Astral Industries)
Carl Bergstrøm-Nielsen - Humlebier (Institut for Dansk Lydarkæologi)
Catherine Christer Hennix - The Deontic Miracle: Selections from 100 Models of Hegikan Roku (Blank Forms)

Dla mnie szczególnie ważny jest fakt, że ta sekcja co roku wypełnia się przede wszystkim nieznanymi szerzej nazwiskami, a diggerska pasja łączy wydawców, kuratorów i słuchaczy. Bo o wzajemne inspiracje tu chodzi, budowanie świadomości szerokiego spektrum praktyk twórczych i uczestnictwa w kulturze. Kolejne przykłady pokazują, jak trudno jest trafić do masowego panteonu. Tym bardziej istotne jest śledzenie możliwie wielu odmiennych narracji, nie tylko tych z nagłówków medialnych.

Takiej ciekawości, otwartości i siły życzę nam wszystkim na Nowy Rok.
piątek, 6 grudnia 2019

0 poezji dźwiękowej? O słuchaniu twórczości Stanisława Dróżdża


Dziś otwiera się wystawa "Stanisław Dróżdż. Czasoprzestrzennie (OD-DO)", której towarzyszy publikacja z moim tekstem o tropieniu wątków dźwiękowych wokół twórczości Stanisława Dróżdża. 

środa, 27 listopada 2019

Warsztaty wrażliwości dźwiękowej - BWA Katowice


Warsztaty wrażliwości dźwiękowej Daniela Brożka i „Pieśni gestu„ Karoliny Freino

“Cisza to nie to co słyszymy, cisza to to, co komunikujemy” Dick Higgins

Praktyki pejzażu dźwiękowego Raymonda Murraya Schaeffera i pogłębionego słuchania Pauline Oliveros powstały w latach 70. na potrzeby edukacyjne, miały pomóc studentom rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania - środowiska (w przypadku studentów komunikacji Schaeffera) i innych muzyków (w przypadku Oliveros). Formalnie proste, niewymagające przygotowania muzycznego, mają na celu działać nie tylko na wyobraźnię dźwiękową , ale przede wszystkim zwiększyć wrażliwość na naturę zjawisk dźwiękowych - ludzkich, zwierzęcych, atmosferycznych, geologicznych, kosmicznych. Mimo swojej prostoty zestawy ćwiczeń (Sonic Meditations Oliveros i Ear Cleaning Schaeffera) wynikały z wieloletnich studiów nad dźwiękiem i jego kontekstami. Kładły szczególny nacisk na znaczenie procesu strojenia słuchu i uwagi do otaczającego nas świata, efektem finalnym była poszerzona świadomość słuchacza i wykonawcy, a nie końcowy utwór dźwiękowy. Z czasem stały się one podstawą dla systemów artystyczno-filozoficznych opisujących świat przy pomocy zmysłu słuchu, jak i inspiracją dla artystów poszukujących nowych obszarów ekspresji w obszarach sztuki dźwięku i muzyki eksperymentalnej. Powstała w połowie pierwszej dekady XXI. wieku dziedzina nauki badań nad dźwiękiem (sound studies) jest kontynuacją poszukiwań Schaeffera i Oliveros. Bada nie tylko dźwięk w kontekstach kulturowych i społecznych ale stanowi pomost pomiędzy teorią i praktyką artystyczną, naukową i polityczną.

W trakcie warsztatów wrażliwości dźwiękowej przyjrzymy się z bliska ćwiczeniom słuchowym Oliveros i Schaeffera*. Będziemy trenować słuch i uwagę w kierunku pejzażu dźwiękowego i jego wszystkich elementów składowych. Zależności pomiędzy dźwiękiem a przestrzenią. Pomiędzy słuchaczem, wykonawcą i kompozytorem. Pomiędzy gestem i jego rezonansem. Podczas wykonania serii ćwiczeń będziemy szukać dźwięków, ich bliższych i dalszych pogłosów oraz znaczeń i kontekstów - przyrodniczych, społecznych, politycznych, kulturowych. Od uczestników warsztatów nie jest wymagane przygotowanie teoretyczne ani muzyczne. Jeśli posiadasz jednak swój ulubiony instrument lub źródło dźwięku - możesz je zabrać ze sobą.

Theremin, był jednym z pierwszych instrumentów elektronicznych i pierwszym, na którym gra się bezdotykowo. Ta specyficzna technika wydobywania dźwięku gestem, połączona zostanie w przebiegu warsztatów z użyciem języka migowego, jako nośnika myśli. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów, za pomocą gestów języka migowego będą mieć możliwość przełożenia swoich emocji, odczuć czy postulatów na niewerbalny język dźwięku, tworząc własny protest - a może - love song.

Pauline Oliveros była aktywną działaczką ruchów feministycznych, LGBT+, na rzecz praw obywatelskich i ekologicznych. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby przychylne LGBT+.